Mon. May 20th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชี้แจงข้อเท็จจริงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ ประกาศมาตรการป้องกันการระบาด ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น