Fri. Jul 10th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นให้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนและรัฐบาลในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด19