KKU Focus – มหาวิทยาลัยขอนแก่นย้ำการเป็น Smart campus ผุดโครงการ KKU Unified Data Storage

KKU Focus – มหาวิทยาลัยขอนแก่นย้ำการเป็น Smart campus ผุดโครงการ KKU Unified Data Storage

April 20, 2018 Off By chupar

 

มข.ผุดโครงการ: KKU Unified Data Storage โดย บ. Seagate เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนมอบ Hard Disk Drive 600 เทราไบต์ เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการ รองรับการขยายตัว ส่งเสริมการวิจัย

ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการ ทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง ก็ต้องปรับระบบสารสนเทศจำนวนมากให้กับผู้ใช้รวมถึง MIS แบบรวมระบบ, e-learning, พอร์ทัลผู้ใช้ส่วนบุคคล, คลังข้อมูล, การประมวลผลประสิทธิภาพสูงและบันทึกส่วนกลางสำหรับ microservices และให้ความสำคัญกับการเริ่มโครงการใหม่ ๆ เกี่ยวกับความฉลาดทางธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งโครงการเหล่านี้ ก็ต้องการพื้นที่ในการเก็บข้อมูลระยะยาว การขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการวิจัยและคุณภาพทางวิชาการ การผลิต ตลอดจนประสบการณ์ของนักศึกษาและบุคลากร

“โครงการ Unify Storage” จึงเกิดขึ้นและเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้และง่ายต่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว และพร้อมต่อการขยายตัว เนื่องจากเนื้อหาและข้อมูลมีการผลิตและเกิดขึ้นในทุก ๆ วัน ทำให้ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบในการเก็บข้อมูลวิจัยและงานต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การศึกษา และพัสดุต่าง ๆ รวมถึงระบบการเรียนการสอน นับเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับความร่วมมือจาก บริษัท Seagate แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ให้การสนับสนุนมอบ Hard Disk Drive เป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนประมาณ 600 เทราไบต์

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เดินทางไปรับมอบ Hard Disk Drive ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช พร้อมด้วย คุณนวลพรรณ ใจงาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมหัวอ่านสำเร็จรูป คุณธนิต สุขสว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต คุณวิกรานต์ ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม ให้การต้อนรับ

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังขับเคลื่อนนโยบายเข้าสู่ยุคดิจิตอล ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการใช้ดิจิตอลของนักศึกษาและบุคลากร สิ่งที่ตามมาก็คือการมีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ในการรองรับสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากเนื้อหาและข้อมูลมีการผลิตและเกิดขึ้นในทุก ๆ วัน และสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีการจัดเก็บและเรียกกลับมาใช้อยู่เสมอ ทางมหาวิทยาลัยจึงมีการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ และง่ายต่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว พร้อมที่จะขยายตัวเมื่อมีความต้องการ จึงเป็นที่มาของโครงการ Unify Storage ของมหาวิทยาลัยขึ้น ทำให้ต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากเพื่อที่ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างเช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบในการเก็บข้อมูลวิจัยและงานต่าง ๆทางด้านการเงินการศึกษาและพัสดุต่าง ๆ รวมถึงระบบการเรียนการสอน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท Seagate เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุน Hard Disk Drive เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนหนึ่งประมาณ 600 เทราไบต์ เทียบเท่ากับโทรศัพท์มือถือในยุคปัจจุบันที่มีความจุขนาด 64 กิกะไบต์ ประมาณ 10,000 ตัว ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก เพลงต่อเนื่องและบุคลากรและกิจกรรมต่าง ๆ ในการทำงานของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิตอลสืบเนื่องต่อไป”

คุณเพียงฤทัย ศิวารัตน์ กล่าวในโอกาสมอบ Hard Disk Drive ความจุ 600 เทราไบต์ ว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ช่วยผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่องเสมอมา และได้สนับสนุน บริษัท ซีเกทฯ โดยมีบุคลากรเหล่านี้ได้เข้ามาทำงานในบริษัทซีเกทฯ และได้ช่วยบริษัทซีเกทฯ ได้อย่างมากมาย และในอนาคตข้างหน้าก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดไป”

การมอบ Hard Disk Drive ความจุ 600 เทราไบต์ ของบริษัท ซีเกท แห่งประเทศไทย จำกัด ในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้พัฒนาก้าวหน้าสู่ยุคดิจิตอล โดยมีการส่งเสริมการใช้ดิจิตอลให้นักศึกษา และบุคลากร ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก (World Class Research University) มีผลงานเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม

ข่าว : วัชรา น้อยชมภู
ภาพ : ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ