Fri. Jul 10th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานีวิทยุ มข.ขับเคลื่อนเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ผ่านเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการหัวหน้างานวิทยุ นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบนางสาวมะลิดา ปทุมธนทรัพย์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ที-สไมล์ เอฟ.เอ็ม.106  MHz  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อขอความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อแสวงหาความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ในการสร้างประโยชน์ให้สังคมร่วมกัน

นางสาวมะลิดา ปทุมธนทรัพย์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ที-สไมล์ เอฟ เอ็ม 106 MHz. จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีองค์ความรู้มากมาย ซึ่งทางสถานีวิทยุพร้อมเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารความรู้ โดยเฉพาะเรื่องราวความรู้ใกล้ตัว เรื่องของภาษาการสื่อสาร เช่นภาษาอังกฤษ ตลอดจนแนวคิดและวิถีการดำเนินชีวิต จะได้เป็นประโยชน์แก่สังคม

ขณะที่นายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเน้นด้านบริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เช่น สื่อสปอตรณรงค์ สารคดีหรือชุดความรู้สู่ชุมชนและข่าวสารอันเป็นประโยชน์ โดยนำเนื้อหาจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือส่วนงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ร่วมผลิต จากนั้นจะส่งไปยังเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นสถานีวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวในชุมชน ช่วยกันเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพ และการใช้ชีวิตประจำวัน นำไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง

ที่มา https://th.kku.ac.th/23865/