Fri. Jul 10th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครือข่ายสื่อวิทยุ จ.ขอนแก่น พร้อมหนุนสถานีวิทยุ มข.เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

เมื่อเวลา 14 .00 น.วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการหัวหน้างานวิทยุ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยุชุมชนกับนายพีรวัส ไชยหาญ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ Metro Radio 90.50 MHz.ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตามโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายพีรวัส ไชยหาญ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ Metro Radio 90.50 MHz. จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า พร้อมยินดีให้ความร่วมมือบริการข่าวสารที่เกิดจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่เข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ควรจะมีในผังรายการหลัก เพราะองค์ความรู้ด้านนี้มีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และยังสามารถช่วยยกระดับชีวิตคนในชุมชนให้สามารถปรับตัวในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ขณะที่นายชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานในการอุทิศเพื่อสังคม จึงมีหลากหลายกิจกรรมหรือรูปแบบ ที่ได้ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้เติมเต็มบริการด้านองค์ความรู้วิชาการกับคนในชุมชน ผ่านเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนที่ได้ลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรุ้เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน จากนั้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2563 นี้ จะมีการจัดเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและอุปสรรค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมต่อไป.