Fri. Jul 10th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองสื่อสารองค์กร มข.เตรียมถอดรหัสความคาดหวังของเครือข่ายวิทยุชุมชน ผลิตเป็นสื่อชุดองค์ความรู้ มข.บริการสังคม

เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชนรอบรั้ว มข. ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ชุมชนหนองแวงตราชู 2 โดยมี นายสุภฤกษ์ สุภธีระ ประธานชุมชนหนองแวงตราชู 2 นางสาว ภาณิศา มุ่งประสิทธิชัย รองประธานชุมชนหนองแวงตราชู 2 นางนาถฤดี เบ้าชัย ประธานชุมชนหนองแวงตราชู 1 นางนภาพรรณ มาลีทิพย์วรรณ หัวหน้า  อสม.ชุมชนหนองแวงตราชู 4 และนางสิริกร ชัยหาร ประธานชุมชนหนองแวงตราชู 3 ให้การต้อนรับ

จากนั้นเวลา 13.30 น.ได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดให้การต้อนรับ และในช่วงเวลา 15.00 น. ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสีหราชเดโชชัย จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอำพร อ้มเถื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

นายสุภฤกษ์ สุภธีระ ประธานชุมชนหนองแวงตราชู 2 กล่าวว่า การสร้างหรือกระตุ้นให้คนมีจิตสาธารณะ ถือเป็นเรื่องที่ชุมชนต้องการให้กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตเป็นสื่อสปอตหรือสารคดีสั้นๆ เพื่อนำมาเผยแพร่รณรงค์สร้างเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวชุมชนหรือประชาชนทั่วไปได้ตระหนักช่วยก่อให้เกิดสังคมที่เข้มแข็ง หากทุกคนเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด กล่าวว่า การได้มีโอกาสเป็นเครือข่ายวิทยุชุมชนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพราะเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสารองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่สังคม ตลอดจนเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้ประชาชนได้รับรู้ในหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

นายอำพร อ้มเถื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก การได้มีโอกาสร่วมเป็นเครือข่ายวิทยุชุมชนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะช่วยเติมเต็มให้คุณครูและเด็กนักเรียน ได้มีพลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์การร่วมเป็นนักจัดรายการวิทยุ เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆของโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับรู้ โดยเฉพาะเด็กนักเรียน จะได้รับโอกาสการเรียนรู้สามารถต่อยอดเป็นนักจัดรายการวิทยุมืออาชีพได้

ขณะที่ นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  การลงพื้นที่พบปะกับผู้นำชุมชนรอบรั้ว มข.และกับโรงเรียนที่ร่วมเป็นเครือข่ายวิทยุชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งมิติที่กองสื่อสารองค์กร ร่วมกับฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามปณิธานมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคมด้วยการนำเอาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบริการสังคมผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชน โดยในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการประชุมร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชนกันอีกครั้ง หลังจากที่ได้พบปะพูดคุยกันในเบื้องต้นแล้ว เพื่อนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจช่วงลงพื้นที่ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดเป็นประเด็น ผลิตเป็นชุดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนนำเสนอเผยแพร่ผ่านสังคมต่อไป