Wed. Jun 19th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.หนุนสร้างเครือข่ายวิทยุชุมชนและชุมชน ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมให้เกิดความเข้มแข็ง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 กันยายน 2563 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเครือข่ายชุมชนและวิทยุชุมชน ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีอาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเครือข่ายวิทยุชุมชน จังหวัดขอนแก่น ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ห้องประชุมคุ้มสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ อุไร ปัทถาพงษ์ ผอ.โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง  จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การได้เข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการเป็นนักจัดรายการวิทยุ ช่วยให้ครูและนักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น จึงสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ ดี เจ คอนเทสต์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครูและนักเรียนได้เป็นนักสื่อสารที่ดีในอนาคต

น.ส.ดวงสุดา ลาบัวสาร ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เปิดเผยว่า การได้เข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านรายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน สามารถช่วยสื่อสาร หรือประชาสัมพันธ์บริบทของนักเรียนในโรงเรียน ให้สังคมได้รับรู้มากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขับเคลื่อนในมิติการทำงานเพื่อร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมต่อไป

นายประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ จากสถานีวิทยุ สไมล์ เอ็ฟ เอ็ม 101 เมกกะเฮิรซ จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ต้องการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างเครือข่ายที่เป็นกลุ่มเปราะบาง /เครือข่ายชุมชน ตลอดจนเครือข่ายวิทยุชุมชน ให้คลอบคลุมในหลายๆพื้นที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนองค์ความรู้ดีๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าจัดประชุมเครือข่ายชุมชนและวิทยุชุมชนในครั้งนี้ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายชุมชน และเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชน ตลอดจนการแสวงหาแนวทางการทำงานเพื่อร่วม “สร้างคุณค่าสู่สังคม” หรือ( Creating Shared Value : CSV )  โดยหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับเครือข่ายชุมชนรอบรั่วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขับเคลื่อนในมิติการประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆ ในพื้นที่ชุมชนให้รับรู้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ผ่านรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอ็ฟ เอ็ม 103 เมกกะเฮิรช และในส่วนของเครือข่ายวิทยุชุมชน เกิดขึ้นภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน โดยมีกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตชุดสื่อ หรือสารคดีองค์ความรู้ในมิติต่างๆ  เช่น สปอตรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคพยาธิใบไม้ตับ ก่อนส่งมอบให้กับเครือข่ายวิทยุชุมชน หรือผู้นำชุมชน ได้นำไปเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม ให้เกิดการรับรู้และสร้างความใจ พร้อมยืนยันจะมีการทำงานในเชิงรุก เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนและวิทยุชุมชนให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อรับใช้สังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยในการอุทิศเพื่อสังคม

ขณะที่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ความสำเร็จในมิติด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของคนในชุมชนรอบรั่วมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับการได้รับความอนุเคราะห์จากสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อวิทยุที่เป็นเครือข่าย ต่างช่วยกันเผยแพร่เรื่องราว ข่าวสารดีๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน หรือ องค์ความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงช่วยให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงพร้อมให้การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนและวิทยุชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป