Sat. May 25th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคลากรกองสื่อสารองค์ มข.เสริมพลังมวลชนด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก ร่วมแกนนำชุมชนรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 64

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาเสริมพลังมวลชนด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมพงษ์  เข็มเหล็ก หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมได้รับเกียตริจากนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับอำเภอ ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน  104 คน

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การบูรณาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตลอดทั้งปี2564 ได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบก โดยมุ่งเป้าการขับเคลื่อนเชิงรุกผ่านกลไกคณะทำงานและแกนนำในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการร่วมพลัง ร่วมแรง ร่วมใจบูรณาการร่วมกันอย่างเข็มแข็งและจริงจังทุกภาคส่วนในพื้นที่ 26 อำเภอ โดยคาดหวังว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตในพื้นที่จะลดลงเหลือน้อยที่สุด

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “เทคนิคและแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเชิงปฏิบัติการ”  โดยวิทยากรจากทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ประกอบไปด้วย ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น นายฉัตรชัย โลหะมาตย์  ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดขอนแก่น  นายสุบรรณ จันทร์ดาแสง ประชาสัมพันธ์สมาคม/ชมรม อสม.จังหวัดขอนแก่น และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียง มข. FM 103 MHZ. สังกัดงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร มข. โดยเฉพาะในประเด็นหัวข้อ “การถอดรหัสสารก่อนส่งถึงคนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ผ่านหอกระจายข่าว”มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น

ขอบคุณภาพข่าว : ปภ.ขอนแก่น

ข่าว : บรรจง เศษวิสัย