Wed. Jun 19th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุยกับบ่าวญ่อ เรื่องดูแลสุภาพของคนในชุมชน

รายการสายตรงจากสถาบัน คุยกับภาสกร หรือบ่าวย่อ กรรมชุมชนบ้านเลขที่ 37 กรมทางหลวงขอนแก่น ประเด็นเรื่อง การดูแลสุภาพ