Mon. May 20th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ช่วยลูกป้องกันการบูลลี่

ออกอากาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565