Mon. May 20th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กสทช.ให้กำลังใจสถานีวิทยุ มข. ก้าวข้ามปีที่ 48 ฝ่าวิกฤติยุคสื่อดิจิตัล

 

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ประธานอนุกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านกระจายเสียง) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มาเยี่ยมชม สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาว ชุตินันท์ พันธ์จรุง หัวงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร คอยให้การต้อนรับ

พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ปธ.อนุกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านกระจายเสียง)  กสทช.

พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ประธานอนุกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านกระจายเสียง) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ตามที่ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ เอ็ม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อต้องการรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในส่วนของกระบวนการทำงานของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ เอ็ม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จึงได้ถือโอกาสลงพื้นที่มาเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ เอฟ เอ็ม 103 เมกกะเฮิรซ์ ในบทบาทของการเป็นสื่อวิทยุ ที่ได้รับใบอนุญาตในประเภทการให้บริการสาธารณะ ซึ่งถือว่าเป็นสถานีวิทยุต้นแบบอีกหนึ่งแห่ง ที่สามารถยืนหยัดให้บริการประชาชนได้มานานกว่า 48 ปี ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของสื่อดิจิตัล พร้อมได้ให้กำลังใจกับบุคคลากรของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาเนื้อหาด้านรายการและช่องทางการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

นายชุมพร พารา ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขณะที่ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขับเคลื่อนภารกิจ ภายใต้คำขวัญ “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ” มุ่งมั่นการเป็นสถานีให้บริการประเภทสาธารณะ พร้อมได้เอาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกมิติ เป็นแนวทางขับเคลื่อนเพื่อให้บริการประชาชนในชุมชน และสังคม สอดคล้องปณิธาน “มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม” ขณะเดียวกันสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเข้มแข็งด้านเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุทั้งภายในและภายนอก ถือเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนถ่ายทอดองค์ความรู้จากคณะ หรือหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบริการให้กับประชาชนได้รับทราบ และยังเปิดโอกาสให้คนในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน รวมไปถึงการจัดผังรายการประจำปี ยังเปิดกว้างให้เครือข่ายนักจัดรายการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนารายการของตัวเองด้วย