Mon. May 20th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักจัดรายการวิทยุ มข. “New Skill”เติมเต็มองค์ความรู้ จัดรายการวิทยุ “โฉมใหม่”

นักจัดรายการวิทยุทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุ” ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุในยุคดิจิทัล” โดยงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่  2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดเผยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นช่องทางสื่อสารของมหาวิทยาลัย ที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นและเชื่อถือ แม้ว่าในยุคปัจจุบันจะมีข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก และหลากหลายช่องทางก็ตามที โดยเฉพาะเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสถานี เป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านข้อมูลข่าวสาร จึงพร้อมที่จะสนับสนุนการผลิตรายการของเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เครือข่ายนักจัดรายการ เกิดความภูมิใจในการทำหน้าที่ เพราะถือเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนของประชาชน ที่ทำหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สาระที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มพูนทักษะการจัดรายการวิทยุ มีไอเดียใหม่ๆในการผลิตผลงานที่สร้างสรรค์  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ไปยังผู้รับฟัง และผู้ติดตามในทุกช่องทาง

ชนัญญู พัชรสวัสดิ์กุล พนักงานวิทยาศาสตร์ จากคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และนักจัดรายการ “Give Blood Give Life”สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายชนัญญู พัชรสวัสดิ์กุล พนักงานวิทยาศาสตร์ จากคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักจัดรายการ “Give Blood Give Life” สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ปกติรูปแบบรายการของตัวเอง จะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องราวการเปิดรับบริจาคโลหิต และยังเปิดรับสายขอเพลง จากแฟนรายการ ซึ่งถือว่ามีแฟนรายการอยู่เป็นจำนวนมากหนึ่ง แต่หลังจากได้เข้าอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นการ “เปิดประสบการณ์ใหม่” ของการจัดรายการวิทยุ โดยจะทำอย่างไรให้รายการมีความน่าสนใจ และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบของรายการ จึงเตรียมที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้ นำกลับไปพัฒนารูปแบบรายการของตัวเอง ให้มีความเป็น “เอกลักษณ์” มากยิ่งขึ้น

เสกสันต์ วิชัยพล เจ้าหน้าที่บริหารงานบ้านชีวาศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และนักจัดรายการ “จิตอาสาชีวาศิลป์” สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เช่นเดียวกับ นายเสกสันต์ วิชัยพล เจ้าหน้าที่บริหารงานบ้านชีวาศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักจัดรายการ “จิตอาสาชีวาศิลป์” สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ในส่วนของรูปแบบรายการ “จิตอาสาชีวาศิลป์” ในปัจจุบัน จะเน้นเรื่องราวการประชาสัมพันธ์ให้บริการของบ้านชีวาศิลป์ ที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจเด็กๆ หรือผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผ่านการ “แสดงละครหรือการละเล่น” ของสมาชิกครอบครัวบ้านชีวาศิลป์ หลังจากผ่านการเข้าอบรมในครั้งนี้ จึงทำให้มีความเช้าใจในรูปแบบของการจัดรายการวิทยุที่หลากหลายมากขึ้น และจะนำไปพัฒนารูปแบบรายการจิตอาสาชีวาศิลป์ให้ดียิ่งขึ้น

สมชัย บุญสวัสดิกุลชัย หัวหน้าหน่วยอารักขาบุคคลสำคัญ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และนักจัดรายการ “ชีวิตปลอดภัย กับกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย” สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขณะที่ นายสมชัย บุญสวัสดิกุลชัย หัวหน้าหน่วยอารักขาบุคคลสำคัญ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักจัดรายการ “ชีวิตปลอดภัย กับกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย” สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า การเข้าอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะนักจัดรายการที่ยังไม่มีประสบการณ์ เพราะองค์ความรู้ที่วิทยากรถ่ายทอด ล้วนแล้วสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทันที จึงถือเป็นการ “เติมเต็มความรู้การจัดรายการวิทยุ” ให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก จึงถือโอกาสขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้โอกาสแก่เครือข่ายนักจัดรายการทุดคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดรายการวิทยุในยุคดิจิทัลในครั้ง แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2566 ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อการนำเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการจัดรายการวิทยุ โดยนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยายในหัวข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพของนักจัดรายการวิทยุตามแนวทางปฎิบัติของ กสทช. โดยคุณเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และหัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อการนำเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการจัดรายการวิทยุ

เบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และหัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพของนักจัดรายการวิทยุตามแนวทางปฎิบัติของ กสทช.

ส่วนในช่วงที่สองจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดรายการวิทยุ เช่น ด้านการใช้ภาษาไทยในงานวิทยุ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินรายการวิทยุ และการฝึกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุ โดยคุณวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปทีม โปรโมชั่น จำกัด

วิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปทีม โปรโมชั่น จำกัด

วิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดรายการวิทยุ เช่น ด้านการใช้ภาษาไทยในงานวิทยุ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินรายการวิทยุ และการฝึกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการร่วมกันถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซด์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังร่วมกันฝึกปฏิบัติผลิตจิงเกิ้ลในแต่ละรายการเพื่อเตรียมนำไปเผยแพร่โปรโมทผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย.