Sun. Sep 20th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปลูกจิตสำนึกการจัดขยะในชุมชนศรีจันทร์พัฒนา


วันนี้ 27-11-61 ขอบคุณพี่ติ่ง วิภาพร อุทโธ ประธานชุมชนศรีจันทร์พัฒนา วันนี้มาบอกเล่าถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นของเรา และพลาดไม่ได้กับการปลูกจิตสำนึกในการจัดขยะในชุมชนคะ