Wed. May 27th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรียนสีหราชเดโชชัย รับรางวัลการแข่งขันแปรรูปอาหารระดับประถมและโครงงานอาชีพระดับมัธยม


วันนี้22-11-61 ขอบคุณอาจารย์กาญจนา พันธะลา อาจารย์ศุจินันท์ ไตรคุ้มมะดัน อาจารย์ปนัดดา ปัจจธรรม อาจารย์ชรินรัตน์ ศิริเทพ และน้องเนยและน้องแก้ม โรงเรียนสีหราชเดโชชัย มาเล่าถึงการรับรางวัลการแข่งขันแปรรูปอาหารระดับประถม และโครงงานอาชีพระดับมัธยม