Sat. May 25th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต้อนรับวิทยุ ม.ก.

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. พร้อมด้วย น.ส.ภัคนิจ งามเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถานีวิทยุ ม.ก. นางณคพร แย้มศรี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น และนางพิมลลักษณ์ ศรีหนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ FM.103 MHz. โดยมีนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง หัวหน้างานวิทยุ และบุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ พร้อมได้ร่วมกันหารือที่จะร่วมกันผลิตรายการวิทยุเพื่อให้บริการสังคมร่วมกันด้วย.