Mon. May 20th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.จัดอบรมเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ F.M.103 MHz พัฒนาคุณภาพรายการวิทยุ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานรายการวิทยุ” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารองค์กรและส่งเสริมภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567  โดยมี นายชุมพร  พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  และ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน   อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีวิทยากรประกอบด้วย  นายวิฑูรย์  ไตรรัตน์วงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท ท็อปทีม โปรโมชั่น จำกัด  นางสาวนิราภร  รัตนทิพย์ และ นายอานันท์  ปั้นเก่า  ผู้ผลิตรายการบ้านแสนรัก และนักสื่อสารองค์กรจาก กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับความสนใจจากนักจัดรายการวิทยุเข้ารับการอบรมกว่า 40 คน  เมื่อวันพุธ ที่ 7  เดือนกุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้องประชุมสภาพนักงาน ชั้น 2 อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ มข.

นายชุมพร  พารา  กล่าวรายงานว่า  “มหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทใบอนุญาตการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1  จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช.  และ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ F.M.103 MHz. นั้น  ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาสถานีให้เติบโตในกระแสการดิสรัปชั่นของสื่อดิจิทัล และให้สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  F.M.103 MHz. จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานรายการวิทยุ”  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตรายการวิทยุให้กับเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ ซึ่งถือเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการผลิตรายการของสถานีวิทยุ  โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 35 คน ซึ่งเป็นเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุทั้งภายในและภายนอก โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการเพิ่มคุณค่าและมาตรฐานในการผลิตรายการวิทยุ เพื่อเพิ่มยอดกลุ่มเป้าหมาย โดย คุณวิฑูรย์  ไตรรัตน์วงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท ท็อปทีม โปรโมชั่น จำกัด เป็นวิทยากร  และการ Workshop เทคนิคการผลิตสารคดีวิทยุ การผลิตสปอตวิทยุแนวสร้างสรรค์ การใช้อุปกรณ์ โปรแกรมในการตัดต่อเสียง ทำได้ง่ายๆที่บ้าน โดย คุณนิราภร รัตนทิพย์ และคุณอานันท์ ปั้นเก่า ผู้ผลิตรายการบ้านแสนรัก และ เจ้าหน้าที่จาก กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร”

อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  กล่าวในพิธีเปิดว่า  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ F.M.103 MHz. เป็นสื่อที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมา 50 ปี  และมีบทบาทเป็นสถานีวิทยุสถาบันอุดมศึกษา ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สาระ ความรู้ ความบันเทิง รับใช้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง  วันนี้รู้สึกยินดีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ทั้งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรมากความสามารถ  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 Mhz.เป็นสถานที่จัดการอบรม สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 Mhz. จัดตั้งมานานกว่า 50 ปี ควบคู่กับการพัฒนาที่ก้าวไปในอนาคต โดยอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา ทั้งการไปศึกษาดูงาน งบประมาณ เพื่อนำสิ่งดี ๆ กลับมาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการขับเคลื่อนสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 Mhz. ทางสถานีวิทยุได้พัฒนาระบบการเผยแพร่นอกเหนือจากระบบวิทยุ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยการลงพื้นที่ถ่ายทอดสด และพร้อมที่จะพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  F.M.103 MHz ให้เทียบเท่ากับสื่ออื่น ๆ ภายนอก   ขอบคุณเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการทำหน้าที่สื่อสารองค์ความรู้ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีประโยชน์มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานรายการวิทยุ” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารองค์กรและส่งเสริมภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในครั้งนี้  นับเป็นการเพิ่มคุณค่าและมาตรฐานในการผลิตรายการวิทยุเพื่อเพิ่มยอดกลุ่มเป้าหมาย  พร้อมได้รับเทคนิคการผลิตสารคดีวิทยุ การผลิตสปอตวิทยุแนวสร้างสรรค์ การใช้อุปกรณ์ โปรแกรมในการตัดต่อเสียง  อันเป็นส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาการผลิตรายการวิทยุ ภายใต้สโลแกน “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ”

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู