/โครงสร้างการบริหารของงานป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงสร้างการบริหารของงานป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกอากาศวันที่ 18 ตุลาคม 2562