Fri. Jul 10th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การทำงานของพี่น้อง อสม. ในชุมชนในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด19 การจัดทำโต๊ะปันสุข ที่ตลาดสามเหลี่ยม

ออกอากาศวันที่ 26 และ 28 พฤษภาคม 2563

ขอขอบคุณพี่สราวุธ โกศลวิทยานันต์ หัวหน้า อสม. ชุมชนสามเหลี่ยม1 เทศบาลนครขอนแก่น วันนี้มาเล่าถึงการทำงานของพี่น้อง อสม. ในชุมชนในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด19 การจัดทำโต๊ะปันสุข ที่ตลาดสามเหลี่ยม การเชิญชวนฉีดวัคชีนไข้หวัดใหญ่ ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนสามเหลี่ยม และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในช่วงฤดูฝน ค่ะ