Mon. May 20th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองสื่อสารองค์กร มข.ปลุกจิตวิญญาณบุคลากรสถานีวิทยุ เรียนรู้ภูมิทัศน์สื่อออนไลน์แบบบูรณาการ สอดรับพฤติกรรมผู้ฟังในยุค “New Normal”

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรม “เชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเผยแพร่ในแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์” ให้กับบุคลากรประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตรายการ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับฟังข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มผู้ฟังใน “ยุค New Normal” และสอดคล้องกับนโยบาย “KKU Transformation” ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการหัวหน้างานสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน

นางเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการหัวหน้างานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับฟังข้อมูลข่าวสาร ในยุค “New Normal” หลังจากกลุ่มผู้ฟังวิทยุส่วนใหญ่ เลือกช่องทางการรับฟังข้อมูลข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ต่างๆมากขึ้น

ขณะที่ นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  ทุกวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของการสื่อสาร สื่อหลักหันมาสนใจผลิตและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นการผลิตสื่อให้ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตสื่อจะต้องมีความรู้ความเข้าใจภูมิทัศน์สื่อแบบบูรณาการ ตั้งแต่การออกแบบทางความคิด  มีแนวคิดการถ่ายถอดออกมาในรูปแบบสื่อกราฟฟิก ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงทักษะการบันทึกเสียงเองด้วย จึงขอชื่นชมการจัดอบรม “เชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเผยแพร่ในแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์”  ให้กับบุคลากรประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ เพราะแสดงให้เห็นถึงการไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับการจัดฝึกอบรม “เชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเผยแพร่ในแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์”  ให้กับบุคลากรประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วย “การผลิตสื่อออนไลน์ผ่านโปรแกรม Canva” และ “การทำแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ Google form” วิทยากร โดยนางสาว พรทิพย์ คำดี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองสื่อสารองค์กร “หัวข้อการตัดต่อสื่อวีดีโอ ผ่านโปรแกรม Premiere pro” วิทยากรโดย นายชายชาญ หล้าดา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองสื่อสารองค์กร และ “หัวข้อเทคนิคการอัพไฟล์ วีดีโอ เผยแพร่ในแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์” วิทยากรโดย นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดกองสื่อสารองค์กร