Wed. Apr 24th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เผยความรู้สึกและความภาคภูมิใจ ผ่านรายการวิทยุ มข. หลังประสบความสำเร็จคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันในกิจกรรม “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 16” ในสาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันในกิจกรรม เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 16” ในสาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เข้าร่วมพูดคุยในความภาคภูมิใจและความสำเร็จครั้งนี้ ผ่านรายการรอบรั่ว มข.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ เอ็ฟ เอ็ม 103 เมกกะเฮิรซ โดยมีคุณเบญจมาภรณ์ มามุข รักษาการหัวหน้างานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ย.63 สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (วทท.47) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 อีกด้วย. 

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/watch/KKURadioFM103/และ

Home