Thu. Feb 22nd, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Banjong Setwisai

1 min read

12 ปี แห่งความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองสถาบัน ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด