Sat. May 25th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชุมชนศรีฐาน1 นำเสนอเรื่องสืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน ภายใต้โครงการ Spark U :ปลุกใจเมือง คะ