Mon. Jun 5th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณทวีสิทธิ์ ขุนน้อย ที่ปรึกษาชุมชนดอนหญ้านาง 1 มาร่วมพูดคุยเรื่องแผนงานของสมัชชาชาวพุทธ จังหวัดขอนแก่น