Fri. Jul 10th, 2020

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

chupar

1 min read

  12ปี ศิลปินมรดกอีสานผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ฯ ปลุกแรงใจให้ศิลปินไม่ละทิ้งมรดก (more…)

1 min read

รายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน ผลิตรายการโดย ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ดร.ทพญ.รัชดา น้อยสมบัติ คณะทันตแทพยศาสตร์ มข. เวลา 09.10 – 10.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) รายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟัน เป็นรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพช่องปากและฟัน แนะนำการดูแลสุขภาพ เทคนิควิธีการดูแลตนเอง...

1 min read

มข.สถาบันการศึกษาแห่งแรก เปิดพื้นที่เทคโนโลยีสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมอย่างครบวงจร หนุน Thailand 4.0 กับโครงการ KKU Maker space มากกว่าค้นคว้าตำราเรียน ปั้นโมเดล 3 มิติในห้องสมุด (more…)

1 min read

รายการ "เมืองของเรา" ออกอากาศเทปใหม่ทุกวันพุธและรีรันในวันศุกร์ เวลา 7.35 - 8.00 น. ผลิตรายการโดย หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ และ ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ รายการที่จะทำให้ท่านรู้จัก เข้าใจ และใส่ใจ...