Mon. Jan 30th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Uncategorized

1 min read

การสอบวัดความรู้นักเรียนนานาชาติหรือ PISA (Programme for International Student Assessment) เป็นการวัดระดับความรู้ของนักเรียนอายุ 15 ปีทั่วโลก จัดสอบขึ้นทุก 3 ปี โดยในปี 2558 เป็นปีที่มีการจัดสอบล่าสุด มีผู้เข้าสอบจาก 72 ประเทศ จำนวนกว่า...

1 min read

ไม่ใช่แค่ทำงานตามหน้าที่....!!!!   แต่การทำงานเพื่อสังคมด้วยจิตอาสา ดูแลรักษาประชาชนผู้มีปัญหาในสุขภาพช่องปาก เป็นดีเอ็นเอของทันตบุคลากรทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์  ทันตแพทย์  พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะนักศึกษาทันตแพทย์ที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตนักศึกษา สิ่งที่ยืนยันประจักษ์ชัดคือการยกมืออาสาออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ทำงานมายาวนาน “การจะให้ราษฎรที่ยากจนที่มีปัญหาเรื่องฟัน หยุดการทำนา ทำไร่ เดินทางไปหาหมอนั้น เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ในทางตรงกันข้ามหากเป็นการให้บริการเคลื่อนที่ไปสู่ประชาชน...

1 min read

ปัจจุบันสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ายังอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง กรมควบคุมโรครายงานว่ามีผู้เสียชีวิตในปี 2560 จำนวน 11 ราย และในปี 2561 คือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 19 มีนาคม 2561 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย ล่าสุดเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเพศหญิงอายุ...

1 min read

นางสาวชนม์นิภา เจิมจาตุผล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผลงาน “โฮม” คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular vote และ นายปริญญา เนตรคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผลงาน...

1 min read

  มข.ผุดโครงการ: KKU Unified Data Storage โดย บ. Seagate เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนมอบ Hard Disk Drive 600 เทราไบต์ เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการ รองรับการขยายตัว...