การพัฒนาระบบลานจอดรถอัจฉริยะ (KKU Smart Parking System) เทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลานจอดรถอัจฉริยะได้นำเทคโนโลยี NB-IOT (Narrow  Band IOT) จากโครงการความร่วมมือด้านสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเอ็นบีไอโอที ระหว่าง มข และ AIS โดยได้มอบหมายให้สำนักหอสมุด ได้ทดลองและพัฒนาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่จอดรถที่จำกัด ให้สามารถรองรับผู้รับบริการที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน โดยระบบสามารถตรวจสอบสถานะการเข้าจอดของรถในลานจอดที่ใช้พลังงานต่ำ (Low Energy)  และกระจายสัญญาณได้กว้างกว่า โดยแสดงผลออนไลน์ผ่านทางโมบายล์แอพพลิเคชั่นและสามารถรายงานผลสรุปรายวัน รายเดือน และรายปี การใช้พื้นที่ลานจอดได้ผ่านเวบไซต์ ทำให้ทราบพิกัดจุดจอดรถที่ให้บริการ จำนวนที่จอดรถที่มีสถานะว่าง ด้วยสัญลักษณ์สีเขียวคือว่าง และ สีแดงคือ ไม่ว่าง ซึ่งกำลังมีการต่อยอดการพัฒนาให้สามารถจองล่วงหน้าพื้นที่จอดได้ด้วยในอนาคต มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำร่องในระยะที่ 1 ณ ลานจอดรถ 3 หน่วยงานได้แก่  …

อัยยะมาร์เก็ต ..ต้นแบบโชห่วยตอบโจทย์ ยุค 4.0 คว้ารางวัลระดับประเทศ

ติดตามติดตาม..อัยยะมาร์เก็ต ..ต้นแบบโชห่วยตอบโจทย์ ยุค 4.0 คว้ารางวัลระดับประเทศ..พบกับนางสาวชนม์นิภา เจิมจาตุผล นักศึกษาจากสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และเรื่องราวต่างๆของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561