Thu. Jul 18th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Banjong Setwisai

1 min read

สุมาลี สุวรรณกร นักคิด นักเขียน นักสื่อสารมวลชน เจ้าของนามปากกา “มาลี ร้อยสีพันใบ” ผู้จัดรายการ “ สโมสรหนอนหนังสือ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรม   สุมาลี สุวรรณกร เจ้าของรายการสโมสรหนอนหนังสือ นางสุมาลี สุวรรณกร เจ้าของรายการ สโมสรหนอนหนังสือ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ เอ็ม 103  เมกะเฮิร์ซ  ซึ่งมีนามปากกาว่า มาลี ร้อยสีพันใบ ซึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม...

1 min read

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาเสริมพลังมวลชนด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมพงษ์  เข็มเหล็ก หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมได้รับเกียตริจากนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...

1 min read

อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันในกิจกรรม “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 16” ในสาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในงานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์...

1 min read

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรม “เชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเผยแพร่ในแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์” ให้กับบุคลากรประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตรายการ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับฟังข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มผู้ฟังใน “ยุค New Normal” และสอดคล้องกับนโยบาย “KKU Transformation” ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

1 min read

เมื่อเวลา 9.00–13.00 น.วันที่ 21 ตุลาคม 2563 บุคลคลากรงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย คุณเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานสื่อสาร คุณชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ...

1 min read

บุคลากรงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมหารือกำหนดตัวชี้วัด เพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และ นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานสื่อสาร ร่วมชี้แจงในรายละเอียดในครั้งนี้ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการร่วมหารือกันอย่างเข้มข้น ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563.

1 min read

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 กันยายน 2563 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเครือข่ายชุมชนและวิทยุชุมชน ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีอาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์...

1 min read

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกมส์มหาสนุก วาดภาพระบายสี และทดลองการเป็นผู้ประกาศข่าว ของกลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงาน มหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” โดยฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นที่สถานีรถไฟขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โดย ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย...