Thu. Jul 18th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Banjong Setwisai

1 min read

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง หัวหน้างานวิทยุ กองสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานเปิดตัวสถานีวิทยุ 666 Radio Station ต.ในเมือง...

1 min read

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ (เครือข่ายหน่วยงานภายใน) โดยมี นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร กล่าวรายงาน...

1 min read

วันอังคาร ที่ 7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ (เครือข่ายหน่วยงานภายนอก) โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน...

1 min read

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย  ท่านสมเกี้ยว  กิ่งสะดา  หัวหน้ากรมต่างประเทศ จาก ศูนย์กลางชาวหนุ่ม (เทียบเท่ากระทรวง) พร้อมด้วย ท่านสมศักดิ์ สกุลคำ รองหัวหน้ากรมสื่อมวลชน กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นางบุญกอง...

1 min read

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.19 น. อาจารย์เฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ดำเนินรายการสาระน่ารู้เรื่องน้ำ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ณัฐสมล...

1 min read

วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม และวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  F.M.103 MHz. ได้ทำการถ่ายทอดสัญญาณเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ผ่านทางคลื่นความถี่  F.M.103 MHz....

1 min read

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ต.ค.2564 งานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมระบบ Google Form เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้บุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์, นายกิตติภณ ทุริวงษ์...

1 min read

        นายชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร และในฐานะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ พร้อมด้วยบุคลากรจากงานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย แก้วเฉลิม หัวหน้าแผนกโครงข่ายโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมทีมงาน หลังเดินทางมาเยี่ยมชมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ FM...

1 min read

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวน้างานผลิตสื่อ นางพัชรากร พัจนสุนทร นักจัดการงานทั่วไป นางสาวชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์...